Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Quan hệ về Giáo dục Hoa Kỳ-Việt Nam

Nhóm Đặc trách Giáo dục Việt Nam-Hoa Kỳ

30/9/2009
Đại sứ Michael W. Michalak và Thứ trưởng Phạm Vũ Luận bắt tay tại Lễ ký.

Đại sứ Michael W. Michalak và Thứ trưởng Phạm Vũ Luận bắt tay tại Lễ ký.

Lễ ký Báo cáo của Nhóm chuyên trách về hợp tác giáo dục Hoa Kỳ-Việt Nam, 30/9/2009

Đại sứ Michalak và Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã ký bản báo cáo được chờ đợi từ lâu của Nhóm chuyên trách về hợp tác giáo dục Hoa Kỳ-Việt Nam. Báo cáo này đưa ra khuyến nghị về các hình thức phối hợp giữa hai chính phủ nhằm hỗ trợ quan hệ đối tác giữa khu vực công và tư nhân, với mục tiêu cải thiện hệ thống giáo dục của Việt Nam và tăng số sinh viên Việt Nam theo học tại các trường của Mỹ. Báo cáo cũng đưa ra lộ trình cho việc thành lập một trường đại học theo mô hình của Mỹ tại Việt Nam. Ngoài ra, tài liệu này cũng kêu gọi sự sáng tạo của bốn nhóm công tác trong việc đưa ra các ý tưởng cho việc thành lập trường đại học theo mô hình Mỹ, nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy tiếng Anh, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các trường đại học của Mỹ và Việt Nam cũng như giữa các công ty của Mỹ và các trường đại học của Việt Nam.

Adobe Reader

  • Adobe Acrobat Reader
    Tải miễn phí

    Tất cả các tài liệu có thể tải xuống từ trang này đều ở dạng PDF. Để đọc được tệp tin dạng PDF bạn cần có phần mềm Adobe Acrobat Reader. Bạn có thể tải miễn phí phần mềm này bằng cách nhấp chuột vào "Tải miễn phí" ở trên.