Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Phòng ban trong sứ quán
 

Các viên chức chính trong sứ quán

  • Tham tán Chính trị -- Mark Lambert
  • Tham tán Kinh tế -- Laura Stone
  • Viên chức chuyên trách về môi trường, khoa học, công nghệ và y tế -- Doug O'Neill
  • Trưởng Phòng Lãnh sự -- Tiffany Murphy
  • Trưởng Phòng Hành chính -- Mark Brandt

Trưởng các phòng ban khác trong sứ quán