Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Visa con nuôi
 

Cục Con nuôi Việt Nam bắt đầu nhận hồ sơ từ các tổ chức con nuôi Hoa Kỳ đạt tiêu chuẩn La Hay mong muốn hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi tại Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Con nuôi Quốc tế hạn chế.

Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu nhận hồ sơ từ các tổ chức con nuôi đạt tiêu chuẩn La Hay của Hoa Kỳ xin cấp phép hoạt động trong chương trình con nuôi quốc tế hạn chế cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt theo quy định của luật pháp Việt Nam, trẻ em từ năm tuổi trở lên và nhóm có hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin, bao gồm các tiêu chí xét duyệt của Việt Nam và hạn nộp hồ sơ, xin truy cập trang web adoption.state.gov.

Tiến triển này không thay đổi việc nhận con nuôi từ Việt Nam hiện vẫn đang tạm ngưng. Quyết định của Bộ Ngoại giao từ tháng 2 năm 2012 về việc chưa giải quyết các trường hợp nhận con nuôi từ Việt Nam theo Công ước La Hay vẫn còn hiệu lực. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trên trang web adoption.state.gov.