Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Visa con nuôi
 

VISA CON NUÔI

Thủ tục xem xét đơn xin visa con nuôi  do bộ phận Visa Con nuôi thuộc Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ giải quyết. 

Thông tin chung

Bộ phận Visa Con nuôi của Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cấp visa định cư cho trẻ em được nhận nuôi từ Việt Nam thông qua Chương trình Con nuôi Đặc biệt.

Việt Nam là thành viên của Công ước La Hay về Bảo vệ Trẻ em và Hợp tác trong lĩnh vực Con nuôi Quốc tế (Công ước La Hay).  Vì vậy, tất cả các trường hợp nhận con nuôi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ phải đáp ứng các yêu cầu của Công ước và luật của Hoa Kỳ trong việc thực hiện Công ước.

Hiện nay, con nuôi quốc tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ theo Công ước La Hay CHỈ được tiến hành thông qua Chương trình Con nuôi  Đặc biệt dành cho trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ từ năm tuổi trở lên và trẻ em thuộc nhóm có từ hai anh chị em ruột trở lên.  Trẻ em khoẻ mạnh sống ở bên ngoài trại trẻ mồ côi/cơ sở bảo trợ xã hội không đủ điều kiện để được nhận nuôi theo Chương trình Con nuôi Đặc biệt, cho dù những trẻ này lớn hơn năm tuổi hoặc thuộc  nhóm có từ hai anh chị em ruột trở lên.  Yêu cầu này cũng áp dụng đối với trẻ có quan hệ họ hàng với cha mẹ nuôi tương lai.  Chính phủ Việt Nam xác định trẻ có đủ điều kiện để được nhận nuôi quốc tế theo Chương trình Con nuôi Đặc biệt hay không.

Tất cả các trường hợp nhận con nuôi theo Chương trình Con nuôi Đặc biệt được tiến hành thông qua một trong ba tổ chức con nuôi của Hoa Kỳ đã được cấp phép là: Holt International Children’s Services, Dillon InternationalAlliance for Children

Để biết thêm thông tin về con nuôi quốc tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, vui lòng truy cập trang http://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en/country-information/learn-about-a-country/vietnam.html.

 Để biết về quy trình nhận con nuôi, vui lòng truy cập trang http://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en/us-visa-for-your-child/hague-visa-process.html.  

CHƯƠNG TRÌNH CON NUÔI ĐẶC BIỆT

Việt Nam cấp giấy phép hoạt động cho các tổ chức con nuôi nước ngoài của Hoa Kỳ - Việc nhận con nuôi từ Việt Nam thông qua Chương trình Con nuôi Đặc biệt được khởi động vào ngày 16/9/2014

Hà Nội, ngày 16/9/2014 – Cơ quan Trung ương về Con nuôi của Việt Nam là Bộ Tư pháp đã thông báo về việc cấp giấy phép hoạt động cho hai tổ chức con nuôi của Hoa Kỳ để hoạt động trong lĩnh vực con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. Vào ngày 16/9, Bộ Tư pháp đã chính thức trao giấy phép cho đại diện của hai tổ chức Dillon International và Holt International Children’s Services đã được chọn để tiến hành chương trình con nuôi nước ngoài đối với trẻ em có nhu cầu đặc biệt, trẻ từ năm tuổi trở lên và nhóm trẻ em là anh chị em ruột (gọi tắt là Chương trình Con nuôi Đặc biệt). Sự kiện này cũng đánh dấu ngày Hoa Kỳ chính thức bắt đầu giải quyết các trường hợp nhận con nuôi từ Việt Nam theo qui trình của Công ước La Hay về Con nuôi Quốc tế qua Chương trình Con nuôi Đặc biệt.

Việc cho nhận con nuôi nước ngoài giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã tạm dừng từ năm 2008. Từ đó tới nay, Việt Nam đã tăng cường cam kết cải thiện hệ thống cho nhận con nuôi. Công ước La Hay về Bảo vệ Trẻ em và Hợp tác trong lĩnh vực Con nuôi Quốc tế (Công ước La Hay) bắt đầu có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 1/2/2012. Chính phủ Việt Nam đã triển khai hàng loạt các bước nhằm cải tiến việc thực thi Công ước, đặc biệt là đối với nhóm trẻ em có nhu cầu đặc biệt, trẻ lớn tuổi và nhóm trẻ em là anh chị em ruột. Luật Con nuôi, Nghị định thi hành và các thông tư liên quan đã lần lượt được thông qua và đang được triển khai. Hoa Kỳ hoan nghênh những nỗ lực của Việt Nam nhằm tăng cường hệ thống phúc lợi trẻ em và con nuôi nước ngoài, đồng thời xác định rằng, thông qua Chương trình Con nuôi Đặc biệt, việc nhận con nuôi từ Việt Nam có thể được bắt đầu giải quyết. Tuy nhiên, Hoa Kỳ sẽ không giải quyết các trường hợp nhận con nuôi mà không thuộc các tiêu chí của Chương trình Con nuôi Đặc biệt.

Để biết thêm thông tin về con nuôi nước ngoài giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, vui lòng truy cập tại đây.

THÔNG BÁO